Remuneration

                          List of employees with Gross monthly remuneration 

 

Name Code Gross Total Total Deduction Net Amount Remarks
SMT. RANGESH RATNA SHAKYA 1388 76826 16430 60396  
Mr. YOGENDRA KUMAR SHAKYA 17642 117225 20745 96480  
Mr. Chhavi Nath 19191 84841 60 84781  
SMT. NIDHI JHINGRAN 21595 71386 3060 68326  
SHRI. RAKESH BALMIKI 22530 41892 6030 35862  
SHRI. RAM PYAREY 22540 101487 26120 75367  
SMT. Poonam Singh 26713 80126 11060 69066  
Mr. RAKESH KUMAR BHASKAR 3033 52641 15180 37461  
Mr. JHINKU SINGH 34921 76826 16430 60396  
Dr. INDUMATI PATHAK 41269 94695 19370 75325  
Mr. BULLU LAL 43423 36256 5315 30941  
SHRI. RAKESH VERMA 43428 41026 3180 37846  
Mr. OM PRAKASH 43432 45051 6180 38871  
MS. ASHA DEVI PAL 43443 62809 14126 48683  
MS. SANOVER ABAD 43454 66554 12258 54296  
MS. VIVEK LATA MEHROTRA 43458 80126 17060 63066  
MS. NEERA SRIVASTAVA 43461 84841 20060 64781  
Mr. PREM CHAND ARYA 43462 74686 21146 53540  
Mr. RAJESH KUMAR ARYA 43469 76826 22430 54396  
Mr. SHASHANK SRIVASTAVA 44687 74700 14500 60200  
Mr. Vivek Kumar Saxena 48477 68926 11780 57146  
Mr. SHARAD KUMAR 49547 73051 12940 60111  
Dr. ASHOK KUMAR PATHAK 51361 76923 14015 62908  
MS. AZMI RIYASAT 52752 77426 14140 63286  
Mr. ATUL KUMAR SHUKLA 52757 78849 14250 64599  
MS. POOJA MEHROTRA 52913 61426 9580 51846  
Mr. ANUPAM BHARDWAJ 53751 72594 13772 58822  
MS. Jyoti . 59678 51801 8040 43761  
MS. PRIYA NEGI 59720 48609 8175 40434  
SHRI. Room Singh Yadav 60039 75176 13780 61396  
Mr. PRASHANT KUMAR 60113 63176 11860 51316  
MS. ARADHANA RAI 61194 61011 10295 50716  
MS. NEHA PRASAD 61396 48609 8040 40569  
MS. RUCHIKA BHARDWAJ 73550 34423 8733 25690  
MS. JYOTI SHARMA 73551 43901 60 43841  
MS. MONIKA BHANDARI 73552 43901 60 43841  
MS. RITU RANI 73553 43901 60 43841  
Mr. USMAN - 73554 43901 60 43841  
Mr. ARVIND KUMAR 73555 43901 60 43841  
Mr. SUDHIR SINGH 73556 43901 60 43841  
Mr. NITISH KAUSHIK 73557 43901 60 43841  
SMT. SUNITA - 73558 43901 60 43841  
Mr. JAI NARAYAN YADAV 7979 79146 14570 64576  
Mr. JAVED IQBAL 9566 77426 14140 63286