Visiting Places

Visiting Places

Places /Institution
1. Ordance Clothing Factory Shahjahanpur
2.  Ganna Shodh Sansthan, Lodhipur
3.  KSFL, Shahjahanpur
4. Dhudva National Park, Palia
5. Rosa Sugar Industries, Rosa