छात्र कामयाब

mleku fl}hdh

LdkmV ds {ks= esa jk”Vªifr iqjLdkj fotsrk

fgekU’kq lDlsuk

LdkmV ds {ks= esa jk”Vªifr iqjLdkj fotsrk

vkdk’k ;kno

LdkmV ds {ks= esa jk”Vªifr iqjLdkj fotsrk

dq0 eksguwj vyh

fotsrk ]l;qaDr Nk=o`fRr ijh{kk 2008¼vk;kstu frfFk  01-08-2013½

xkSfl;k ,glku

Ckh0lh0 ,0 ds fy;s :gsy[kUM fo’ofo|ky; esa p;fur

fiza;dk lDlsuk

;w0ih0 lhV 2008 ds }kjk ,l vkj ,e cjsyh esa ch0Vsd esa p;fur

Lkkuk vyh

fotsrk ]l;qaDr Nk=o`fRr ijh{kk 2008 vk;kstu 01-08--13½

:fp eUMy

lh0,V0 iatkc 2008 esa ch0Vsd esa p;fur

vfdar fp=ka’k

;w0ih0 lhV 2008 ds }kjk vkUkUn bathfu;fjax dkyst] vkxjk  esa ch0Vsd esa p;fur

fiza;dk ik.Ms;

y[kuÅ esa 2008 esa ch0Vsd ds fy;s p;fur

vfHkuo ikBd

ds0lh0,e0Vh0 cjsyh esa 2008 esa ch-Vsd ds fy;s p;fur

‘kSys’k dqekj

;w0ih0 lhV 2008 ds }kjk ,l vkj ,e cjsyh esa ch0Vsd esa p;fur

Eksfgr ik.Ms;

dkeMsd caxykSj] 2008  ds }kjk ch0Vsd esa p;fur

Ekqdqy fo’okl

,0vkbZ0bZ0bZ0bZ0 2008  ds }kjk ch0Vsd esa p;fur

Lkksue flag

,0vkbZ0bZ0bZ0bZ0 2008  ds }kjk ch0Vsd esa p;fur

d:.kk lDlsuk

,0vkbZ0bZ0bZ0bZ0 2008  ds }kjk ch0Vsd esa p;fur

lkSjHk dqekj

,0vkbZ0bZ0bZ0bZ0 2008  ds }kjk ch0Vsd esa p;fur

Rkkfc’k vyh

Tkkfe;k ehfy;k bLykfe;k ]fnYyh esa 2008 esa ch0Vsd esa p;fur

des'k vktkn

,u0Vh0 ,l0bZ0 Nk=o`fRr 2008 ]fnYyh ds fy;s p;fur